Recursos

Per facilitar la creació de unitats didàctiques amb l’eix vertebrador de l’Scrabble, creem una sèrie de recursos. Aquests poden ser imatges, presentacions, tests i fulls de càlcul. Serveixen de biblioteca on escollir i incorporar a la programació, didàctica i avaluació de qualsevol contingut i competència. A més, permeten unificar l’estètica del conjunt.

Imatges

Es creen 2 arxius PDF: un amb la imatge del taulell i un altre amb la imatge de les 100 fitxes que s’han d’incorporar a la bossa. En cas de no disposar de taulells, serveixen per imprimir-les i plastificar o col·locar sobre una base ferma. Les imatges tenen la mesura real que ha de tenir un taulell estàndard, per tant cal un full A2 pel taulell (o es pot dividir en dos fulls A3) i un A4 per les fitxes.

Imatge dels components del joc creats.

 

Presentacions

Si un suport visual crida l’atenció, una explicació serà més motivant i hi haurà més retenció. Hem preparat una presentació model amb una estètica lligada al món de l’Scrabble, totalment editable, i que pot servir de base per algú que vulgui treballar amb aquesta temàtica. La presentació s’organitza de forma que s’hi contemplen les diferents situacions en una explicació: salutació, explicacions, imatges o frases d’impacte, esquemes, exercicis, etc.

Extracte d’una de les presentacions de temàtica Scrabble

A partir de la presentació model s’han creat 5 presentacions. Cada una d’elles afronta un tema de Scrabble amb el que es poden tractar transversalment diversos continguts. A la taula següent definim continguts possibles (sense excloure’n d’altres).

Tema de Scrabble Continguts possibles
N0 Aprendre a jugar El diccionari. Càlcul mental.
N1 Taulell Categories gramaticals.
N2 Lletres cares Grafies de paraules amb H, Ç, Q, Z, L·L, NY, J i X.
N3 Faristol Les síl·labes. diftongs, triftongs i hiats.
N4 Anagramar Formació de paraules. Els verbs.

 

Tests Socrative per treballar continguts

Els tests interactius oferts a internet són una dinàmica i motivadora de repassar un tema ofert a classe, amb la possibilitat de obtenir al moment l’avaluació i les estadístiques dels alumnes.

Amb l’eina Socrative (socrative.com) hem realitzat 12 tests que permeten a un professor treballar diferents continguts a partir d’un context de Scrabble. En molts casos hi ha preguntes que incorporen diferents situacions o respostes “trampa”, que permeten incorporar al procés dubtes i debats sobre la llengua. En qualsevol cas, són tests compartits que permeten ser adaptats o complementats.

Relació de continguts dels tests Socrative.

tema contingut codi
O 1. Les grafies j/g, x/ix ig/tx SOC-34883532
M 2. Càlcul mental. SOC-34884438
O 3. La grafia b/v. SOC-34886657
L 4. El diccionari. Mots compostos. SOC-34887250
L 5. Barbarismes, manlleus i neologismes. SOC-34889606
O 6. Accentuació, dièresi. Síl·labes. Contracció i guions. SOC-34889816
L 7. Vocabulari variat. SOC-34891083
L 8. Lexema, morfema, arrel. Prefixos i sufixos. SOC-34891118
G 9. Verbs. SOC-34891215
O 10. La ela geminada. La h. SOC-34893419
G 11. Tipus de mots. SOC-34964949
O 12. Grafia s/ss/c/ç/z. SOC-34982467

Els temes relacionats són ortografia (O), matemàtiques (M), lèxic (L) i gramàtica (G). El codi és per importa el test a través de l’aplicació Socrative.

Aplicació Scratch pels professors

 

A l’hora de realitzar activitats de Scrabble a l’aula és bo projectar un taulell i poder moure fitxes d’una manera dinàmica i interactuant amb les propostes dels alumnes. Existeix una aplicació compartida realitzada amb l’eina Scratch que permet fer-ho d’una manera fàcil i entenedora.

partida, scrabble, català, scratch
Partida de pràctica amb Scratch

Fulls de càlcul

1. Full de càlcul per seguiment de tallers de Scrabble

S’incorpora un full de càlcul en Drive per la automatització del càlcul de mitjanes i classificacions. Pot ser útil en aquells casos en que es volen fer tres o més partides dins d’una unitat didàctica desenvolupada.

La mecànica del full és senzilla, amb una primera columna on s’actualitza la mitjana de punts. Però també inclou dues columnes que poden donar un valor afegit:

  • “Progressió”. En aquesta es compara la mitjana de les últimes partides amb la mitjana de les dues primeres partides, comprovant així si hi ha hagut una millora significativa en el procés.
  • “Objectiu d’avui”. Amb aquesta columna pretenem que els objectius del dia estiguin d’acord amb el nivell de cada alumne, com a element d’atenció a la diversitat. L’objectiu és diferent per cada alumne.
full, càlcul, taller, scrabble, català, educatiu
Extracte del full de càlcul pel seguiment de tallers.

2. Full de càlcul per minicampionats de Scrabble

Realitzar un campionat al final d’unes sessions, o dins d’una setmana cultural, pot ser altament motivador pels alumnes. Dins d’aquest context hem creat un full de càlcul per descarregar que permet fer el seguiment d’un campionat procurant que sigui d’una manera fàcil i intuïtiva.

full, càlcul, campionat, scrabble, català, educatiu
Extracte del full de càlcul per campionats

classificació, scrabble, català, educació, educatiu

Validador

L’aplicació per android LEXIMOTS i el seu equivalent a la web, permeten validar la validesa de les paraules, a partir dels diccionaris de l’Institut d’Estudis Catalans i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana de l’Enciclopèdia catalana.

Altres

Entre d’altres materials, posem a disposició un full d’anotació de partides clàssiques per a què cada alumne o parella porti el recompte de punts. Està preparat per partides de 10 o 15 tirades. En qualsevol cas, està realitzat en format DOCX per poder ser fàcilment manipulable.