L’àmbit de la llengua en l’Scrabble

Com a joc que gira entorn d’un idioma, les competències principals que s’assumeixen en una activitat relacionada amb l’Scrabble són les de l’àmbit de la llengua.

A primària la relació entre el joc i l’aprenentatge és molt més directa. El professor pot utilitzar l’Scrabble i qualsevol joc de paraules en multitud de continguts de la llengua. Dels continguts propis de l’ESO es poden treballar sobretot els continguts transversals del coneixement de la llengua. Però destaquem les quatre competències que es reforcen més clarament amb el joc de l’Scrabble:

  • C1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits […].
  • C2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.
  • C5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.
  • C6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, […].

Ortografia i vocabulari

La consolidació de l’ortografia i l’augment de vocabulari són dues de les millores clares i directes de jugar Scrabble. La capacitat de posar paraules i fer punts és directament proporcional a la quantitat de vocabulari consolidat d’un idioma i a saber-lo escriure correctament. El fet de jugar amb les lletres o els dígrafs de les fitxes, ens permet a més buscar paraules a partir de síl·labes comuns, arrels de paraules, prefixos, sufixos o terminacions verbals; mecanisme de recerca molt utilitzat si es vol ser eficient.

També sorgeixen discussions molt útils per enllaçar amb els temes de relació entre llengües, com neologismes o manlleus. I fins i tot s’introdueixen temes de correcció o incorrecció i de registres lingüístics, sobretot quan surten paraulotes o paraules poc adequades en segons quins contextos.

Les categories gramaticals i els tipus dins de cada categoria són també temes que cal aprofundir quan es vol millorar en Scrabble. Perquè es pot posar ROSA i no ANDREU* si els dos són noms propis? Perquè es pot pluralitzar QUE i posar QUES però MENTRESTANT no admet MENTRESTANTS*? El coneixement de les paraules permetrà saber millor les possibilitats de col·locar-la o d’allargar una existent.

Comunicació i actitud

En l’àmbit de llengües, per la seva vessant comunicativa i plurilingüe, també hi ha unes competències relacionades amb l’actitud, que es treballen indirectament:

  • Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal; […].
  • Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.
  • Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística […].

De la preocupació per la correcció lingüística, la investigació de nou vocabulari o la curiositat de veure paraules que permetin anagrames se’n desprèn la possibilitat de l’aproximació a la lectura, tema que es treballa actualment en molts centres de secundària i que està inclòs dins el currículum.

Altres ensenyaments actitudinals a través de l’Scrabble són:

  • Construcció de relacions socials. En no ser físic ni tecnològic, l’Scrabble permet l’aproximació de persones de caràcter molt divers.
  • Resolució de diferències d’opinió. La necessitat de resolució de conflictes, es dona sobretot en Scrabble escolar donat que es juga per parelles. Fer partícip, escoltar i arribar a una posició comú entre els dos jugadors és vital per no entrar en discussions posteriors.
  • Acceptació de les varietats de la llengua. En Scrabble a partir d’un cert nivell és necessari conèixer les variants dialectals, acceptades dins dels diccionaris normatius. Hi ha mots que són comuns en altres dialectes i no en el català central i a l’inrevés, igual que conjugacions verbals. Així succeeix amb la primera persona del singular dels verbs, com per exemple la baleàrica DUTX o la valenciana DUTXE del verb dutxar.

Taula de competències

A la taula següent es desglossen els continguts del currículum d’ESO, relacionats amb les competències. Aquest són els mateixos en llengua catalana i castellana i molt assimilables als de llengua estrangera.

competencia, competències, scrabble, català, ESO